Locker Room Talks Integritetspolicy 

Vi värnar om din integritet och vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Locker Room Talk. Vi har därför tagit fram en Integritetspolicy som visar hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation samt Dataskyddsförordningen. 

Varför Locker Room Talk samlar in och sparar personuppgifter

Locker Room Talk registrerar sina kunders och givares personuppgifter för att på ett enkelt sätt kunna kommunicera genom olika kanaler samt för att kunna hålla en god och nära relation med varje givare och kund på ett sätt som de önskar. Locker Room Talk sparar även ansökningshandlingar och andra direkta kontakter. 

Locker Room Talk  kommunicerar med sina givare och kunder med direktutskick via sms, e-mail samt brev, beroende på vilka uppgifter vi har om varje givare. Vi kommunicerar även via vår hemsida och sociala medier, så som Facebook och Instagram. Uppgifterna kan också komma att användas för Locker Room Talk:s marknadsföringsändamål, egen statistik samt för uppföljning och utveckling av verksamheten. 

Locker Room Talk behandlar dina personuppgifter t ex när du:

• skänker en gåva (via t ex hemsida, Swish, SMS)

• handlar i vår webbshop 

•anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev

•när Locker Room Talk  tar fram riktade marknadsaktiviteter för analys eller exkludering

•ansökningar och andra direktkontakter

•beställer material

•anmäler dig till event/seminarium

•produktförsäljning vid event/seminarium

Vilken rätt har vi att spara dina personuppgifter – rättsliga grunder

Grunden för Locker Room Talk:s val att spara personuppgifter i ett givarregister utgår från övertygelsen att detta till största del ligger i varje enskild givares intresse. En del av Locker Room Talk:s uppdrag är att samla in pengar för att arbeta mot en ny manlighet och för ett mer jämställt och inkluderande samhälle. För att kunna göra detta krävs det att de medel som vi samlar in används på ett så ekonomiskt sätt som möjligt.

I och med att du lämnar uppgifter till Locker Room Talk ger du din tillåtelse till att Locker Room Talk registrerar och lagrar uppgifter samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling använder Locker Room Talk uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Vid behandling av personuppgifter gällande barn behövs vårdnadshavares samtyckte. För närvarande gäller 13 år i Sverige som åldersgräns.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. 

Locker Room Talk sparar personuppgifter upp till 36 månader efter senaste gåva i enlighet med praxis inom branschen. Detta på grund av att givarcyklerna kan vara så långa. När det gäller ansökningshandlingar kan de sparas upp till 12 månader efter att rekryteringen är avslutad. Om du anmäler dig till event och seminarier sparar Locker Room Talk dina personuppgifter så länge att eventet med uppföljning är aktuellt, såvida du inte aktivt anmäler dig att få fortsatt information från Locker Room Talk. 

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke använd dig av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontakta Locker Room Talk enligt nedan information. 

Vem som kan få ta del av de uppgifter vi har om dig

Locker Room Talk kommer inte att sälja eller tillåta tredje part använda de personuppgifter som samlats in. 

Locker Room Talk kan dock komma att lämna ut personuppgifter till leverantörer som behandlar personuppgifter för Locker Room Talk:s räkning, exempelvis IT-leverantörer, tryckerier, rekryteringsfirmor, och eventuellt andra samarbetspartners. Det är alltid Locker Room Talk som ansvarar för behandlingen. 

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

•tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet

•tillvarata Locker Room Talk.s rättsliga intressen

•upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem

Locker Room Talk strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES: men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av leverantör och underleverantör genom exempelvis en molntjänst.

Vilka uppgifter om dig sparar vi på och hur samlar vi in dem?

Nedan personuppgifter är den information som Locker Room Talk kan samla in när du t ex lämnar en gåva eller i annat fall är i kontakt med oss. Vi kan även komplettera de uppgifter vi har om dig med t ex personnummer, telefonnummer och postadress, beroende på vad vi har från början. E-mailadress och bankuppgifter är något som du själv lämnar och går ej att köpa.

Locker Room Talk kan även få tillgång till adresser från leverantörer, men för att Locker Room Talk ska kunna få tillgång till adresser behöver leverantören ha klargjort i sin Integritetspolicy att de kan ge Locker Room Talk tillgång till adresserna.

Vid försäljning av produkter under event sparas dina uppgifter och hanteras som en gåva.

I övrigt kan vi köpa in adresser för prospektering från erkända adressleverantörer så som SPAR, UC och Bisnode. Då följer vi de användarvillkor som reglerar köpta personadresser.

• För- och efternamn

• Postadress

• Personnummer

• Telefonnummer

• E-postadress

• Post- och bankgironummer

• Kontonummer

• Bokföringsdatum och belopp på skänkta gåvor

• Senast skänkta gåva

• Korrespondensnoteringar

• Ansökningshandlingar

Säkerhet

Locker Room Talk har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Cookies

Vi använder oss av Cookies på vår hemsida för att möjliggöra analyser av beteendemönster och förbättra användarupplevelsen.

Länkar till andra webbplatser

Locker Room Talks webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Locker Room Talk, då gäller inte denna integritetspolicy.

Du har rätt att veta vad vi vet om dig, rätta till ev. felaktigheter och radering

Enligt GDPR har du rätt att få ett registerutdrag på den information som Locker Room Talk har om dig. Detta kan du få en gång per år, kostnadsfritt. Begäran ska vara skriftlig, undertecknad av dig och skickas till oss per post (inte e-post). Inom 5-30 arbetsdagar återkopplar Locker Room Talk i ärendet. Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ändras eller raderas. Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring. Kontakta då oss på info@lockerroomtalk.se Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen med klagomål. https://www.datainspektionen.se/.

Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Locker Room Talk  att publicera den justerade integritetspolicyn på https://www.lockerroomtalk.se med information om när ändringarna träder i kraft.

Om Locker Room Talk  genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Locker Room Talk också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på https://www.lockerroomtalk.se 

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsansvarig

Locker Room Talk är Personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 802511–3039, Vallonvägen 15, 612 30 Finspång. 

Du är alltid välkommen att kontakta Locker Room Talk på: info@lockerroomtalk.se