10 PUNKTS-

PROGRAM

Tio steg för långsiktig förändring i arbetet för en jämställd värld. Punkterna är anpassade med utgångspunkt i regeringens åtgärdspaket för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023.

Ett långsiktigt arbete med
hållbar resursfördelning

Locker Room Talk behöver långsiktiga förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. Därför bör beslutfattande myndigheter se över möjliga vägar för att ge Locker Room Talk bättre planeringsförutsättningar för att bedriva sitt arbete.

Nationellt våldsförebyggande program

För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra krävs insatser som förebygger våldet från första början. Samhället har en nyckelroll för att åstadkomma det. Därför bör Locker Room Talk:s arbete implementeras som ett nationellt våldsförebyggande program med fokus på insatser för metodutveckling, uppföljning, kunskapsspridning.

Kompetensinsatser i skolan
avseende mäns våld mot kvinnor

Läroplansändringar gällande kunskapsområdet idrott bör genomföra ändringar som tydliggör jämställdhetsuppdraget i det förebyggande arbetet inom omklädningsrumskultur bland killar. Beslutfattande instanser bör ta initiativ till kompetensinsatser för att säkerställa att all relevant skolpersonal har möjlighet till ökad kompetens inom områdena samt att killar får tillgång till en utbildning i förändringsteorins grunder. 

Information om
samtyckeslagstiftningen

Organisationen FATTA låg i framkant och var till stor del anledningen till den nuvarande samtyckeslagstiftningen som råder inom svensk lag. Vi önskar fortsatta informationssatsningar om samtyckeslagstiftningen, både riktade mot unga och mot yrkesverksamma, gällande killar och omklädningsrumskultur, bland annat att sprida det informations-och utbildningsmaterial som Locker Room Talk har tagit fram.

Stoppa killars våld mot tjejer
och våld i ungas partnerrelationer

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Därför behöver särskilda åtgärder vidtas för att motverka våld i ungas partnerrelationer, bland annat i samarbete med civilsamhällets aktörer. Stödet till unga som har utsatts för våld ska stärkas ytterligare. Insatser ska riktas till Locker Room Talk:s metoder i förändringsteorin.

Förebyggande
arbete inom idrott

Idrottsrörelsen ska involveras i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Beslutsfattande instanser inom och kopplade till idrottsrörelsen, som regering och nationella idrottsförbund, ska därför i en bredare kontext implementera Locker Room Talk:s metoder från förändringsteorin till nuvarande utbildningsplaner inom idrott. 

Fördjupat stöd kring kartläggning
om våld i nära relationer

Beslutsfattande instanser bör ge uppdrag till vetenskapliga forskningscenter att inrätta ett nationellt följeforsknings-program för förebyggande arbete som inkluderar bland annat mäns våld mot kvinnor, vålds- och sexualbrott mot barn, våld i ungas relationer, samt sexuella trakasserier inom idrott bland killar och kopplat till omklädningsrummet. 

Resursfördelning inom idrott
till idrottskopplade organisationer

Beslutsfattande instanser inom och kopplade till idrottsrörelsen, som regering och nationella idrottsförbund, bör anse organisationer som Locker Room Talk som en del av idrottsrörelsen med hänsyn till idrottskopplade utbildningsinsatser.

Förbättrad kompetens
hos yrkesverksamma

För att förebygga våld krävs det att de som möter våldsutsatta personer har kompetenser kopplat till killar, idrott och omklädningsrumskultur. Kunskapsluckor och ytterligare behov av kompetensutveckling bör finansieras till yrkesverksamma inom både idrott och skola. Fler ska få utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kunskapen om htbqi-personers utsatthet för våld i nära relationer ska öka. Yrkesverksamma ska utbildas inom hot och hat i digitala miljöer och hur detta ska förebyggas. 

Ökad kunskap om situationen
för utsatta inom idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen såväl som skola bör genomföra kunskapshöjande insatser gällande våldsutsatta personer som ‘’avviker’’ från samhällsstrukturella normer med fokus på hur killar pratar om och med varandra i samband med omklädningsrumskulturen. Detta för att öka kännedomen om gällande lagstiftning samt belysa livssituationen för dem som lever i utsatta situationer.